Референция от фестивал "Включи града"

На основание референция издадена от Община Бургас на Красимир Марчев – Ателие 056 от 03.04.2013 г., във връзка с изпълнение на обществена поръчка с предмет „Популяризиране на фестивал „Включи града“ като иновативно културно събитие“ по обособена позиция „Реклама в интернет“, издавам настоящата референция на „Уебчарм“ ООД в качеството им на подизпълнител в частта програмиране и поддръжка на уебстраницата www.vkluchigrada.com.

Поръчката се реализира в рамките на проект на Община Бургас „Завръщане в Бургас: минало,  настояще и бъдеще“, BG161PO001/1.1-10/2010/004,  по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

С настоящата референция изразявам удовлетвореността си от професионализма на екипа на агенция „Уебчарм“ ООД при изпълнението на дейностите, свързани с популяризирането на първото и второто издание на Фестивал „Включи града“, проведени съответно през м. Март 2012 и м. Март 2013 г., а именно:

-     програмиране и поддръжка на уебстраница  www.vkluchigrada.com.

Считам, че благодарение на професионализма, отговорността, ангажираността и коректността на агенция "Уебчарм" ООД при съвместната ни работа, информацията за Фестивал "Включи града" достигна до максимално широка аудитория по достъпен и атрактивен начин. Това спомогна за изпълнението на целите на проекта на Община Бургас при налагането на един нов фестивал в културния живот на града. С удоволствие бих работил отново с агенция "Уебчарм" ООД при бъдещи уеб проекти.

Настоящата референция се издава да послужи пред бъдещи клиенти на фирмата, както и за участие в конкурси.

С уважение:

Красимир Марчев

Ателие 056

Приложение 1 : Референция ПДФ

Приложение 2 : Референция от община Бургас ПДФ