БАРИ или „Балканска Асоциация за Регионални Инициативи“ е сдружение с нестопанска цел, което цели:
- Подпомагане развитието на селското стопанство, търговията, услугите и занаятите на територията на Югоизточен регион за планиране предимствено, а така също и на територията на цялата страна.
- Опазване на флората и фауната и запазване на екологичното равновесие в региона и страната.
- Разширяване на международните контакти на своите членове със сродни нестопански и стопански организации в чужбина.
- Повишаване на образователния ценз и професионалната квалификация на селскостопанските производители и на работещите в сферата на търговията, услугите и занаятите в региона и страната и особено в районите със смесено население.

Nothing is impossible for our team. We build our reputation by fulfilling your wishes!